Превезени патници и стоки во второто тримесечје

30

Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто тримесечје од 2016 година, во патниот патнички превоз бројот на превезените патници изнесува 1.840.000, во железничкиот превоз 170.000, во градско-приградскиот превоз 20.633.000, додека бројот на превезените патници во воздухопловниот превоз изнесува 462.878.

Во однос на првото тримесечје од 2016 година, бројот на превезените патници во патничкиот превоз е зголемен за 8,4%, во градско-приградскиот превоз за 7,9%, во железничкиот превоз за 2,4%, додека во воздухопловниот превоз зголемувањето изнесува 34,7%.

Во второто тримесечје од 2016 година, во споредба со второто тримесечје од 2015 година, количеството на превезената стока во товарниот патен превоз е зголемено за 67,0%, во воздухопловниот превоз за 0,5%, додека во железничкиот превоз е забележано намалување за 31,5%.

Во однос на првото тримесечје од 2016 година, количеството на превезената стока во товарниот патен превоз е зголемено за 78,3%, во воздухопловниот превоз е намалено за 21,5%, додека во железничкиот превоз намалувањето изнесува 33,3%.