Пристап до широкопојасен интернет имаат 93,5% од фирмите со над 10 вработени

2

Пристап до широкопојасен интернет (преку фиксна или мобилна конекција) имале 93,5% од деловните субјекти со десет или повеќе вработени, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Пристап на интернет преку пренослив уред, употребувајќи мобилна телефонска мрежа (3G/4G) имале 59,1% од деловните субјекти. Ваков тип на мобилна поврзаност на интернет (преку преносливи уреди: notebook, laptop, smartphone, PDA phone итн.), за деловна намена, користеле 11,4% од вработените во деловните субјекти.

Половината (49,8%) од деловните субјекти користеле социјални медиуми (пр., Facebook, LinkedIn, Twitter, Present. ly, YouTube, Flickr, Picassa, Wiki-алатки итн.), односно имале кориснички профил, сметка или лиценца за користење на одреден социјален медиум.

Околу 52% од деловните субјекти имале веб страница или почетна страница, од нив, 79% на веб страницата имале обезбедено опис на производите/услугите, ценовници, 40,2% имале наведено линкови/референци до нивните профили на социјалните медиуми, а 16,4% обезбедиле онлајн нарачување, резервирање.

Вкупно 17,7% од деловните субјекти имале ERP- софтверски пакет за електронска и автоматска размена на информации во рамките на деловниот субјект, а 21,6% употребувале софтверска апликација за управување или анализа на информациите за клиентите, т.н. CRM.

Во текот на 2014 година, 7,7% од деловните субјекти со 10 или повеќе вработени, имале е-трговија, односно купувале или продавале стоки или услуги преку компјутерски мрежи (преку веб или EDI), е-продажба реализирале 3,6%, а е-купувања имале 5,9% од деловните субјекти.