Промет во трговијата на мало во септември

2

Според податоците на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во септември 2015 година, во споредба со септември 2014 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групата Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 21%, реално за 1%).

Намалување на прометот е забележано во групата Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 1,5%, а релно за 23%).

Во групата Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво, прометот номинално е зголемен за 5,3%, а реално е намален за 1,4%.