Прва регионална конференција за Техничка Анализа

57

На 18.09.2023 година во Скопје ќе се одржи првата регионална Конференција за техничка анализа на финансиските пазари, организирана од Здружението на пазарни техничари од Јужна и Источна Европа – СЕЕМТ.

Настанот ќе се одржи во М6 едукативниот центар, а ќе биде поддржан од страна на Меѓународната федерација на технички аналитичари (IFTA-International Federation of Technical Analysts), како и претставници од британската Техничка асоцијација (UK Technical

Association) и швајцарската Асоцијација на пазарни техничари (Swiss Association for Market Technicians.)

На Конференцијата ќе учествуваат искусни професионалци од областа на техничката анализа од регионот и Европа, коишто ќе се осврнат на актуелните предизвици на финансиските пазари поврзани со нивното анализирање и предвидување на движењата вредноста на хартиите од вредност, особено во контекст на користењето на новите технологии, како што е вештачката интелигенција.

На настанот ќе се обратат или ќе земат учество во панел дискусиите и високи претставници на домашните институции – регулатори на финансиските пазари, како Народната банка, Министерство за финансии, како и менаџери од финансиски компании, брокерски куќи од земјата и регионот.

Линк до конференцијата: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.seemt.org%2F&data=05%7C01%7Csavpen_elena%40savare.mail.onmicrosoft.com%7C6ce456bb9d1544ef427a08db9f09e509%7Cc79853508ae443e7b634579058b2eaa5%7C0%7C0%7C638278637097898687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1kTlYxf9q2mqN8ayw%2BVPdLkiAzrEO9ul5Meu8wO613E%3D&reserved=0