Што е нелојална конкуренција?

206

Конкуренцијата претставува натпревар помеѓу најмалку два субјекта, поединци, групи, компании… Во бизнисот, конкуренцијата се појавува кога најмалку две компании нудат ист или сличен производ/услуга на пазарот. На тој начин, ја започнуваат “борбата“ за поголем дел од пазарот со различни маркетинг алатки.

Нелојална конкуренција е секоја ситуација во која компанијата се однесува спротивно на добрите деловни практики и нанесува штета на друга компанија, друго правно лице или потрошувачи. Предуслов за појава на нелојална конкуренција е работењето на два или повеќе деловни субјекти, кои вршат одредена економска активност во која навиките на здрава конкуренција се скршени со цел да се добијат предности над конкурентите.
Нелојалната конкуренција може да се појави во следниве форми:

  • Нелојални реклами – промоција на стоки или обезбедување на услуги во кои се користат акции, податоци или изрази што можат да предизвикаат конфузија.
  • Оцрнување или пренесување на негативни информации за друг субјект, неговите стоки или услуги со цел да се дискредитира од пазарот.
  • Давање неточни информации за стоката – припишување на стоки на стоки или услуги што создаваат конфузија и создавање лажна слика за квалитетот или потеклото на производот.
  • Прикривање на недостатоците за стоката или услугата – не предупредување на потрошувачот за недостатоците на понудените добра или услуги.
  • Повреда на други деловни односи – акции преземени од страна на еден деловен субјект со кои ги крши постоечките деловни односи или ги влошува новите деловни односи.
  • Неовластено користење на ознаки на друга компанија – еден деловен субјект користи неовластени надворешни ознаки на друг деловен субјект. Или, спротивно, во ситуација кога субјектот дозволува користење на ознаки на друг субјект со цел да се создаде конфузија на пазарот. Неовластено користење на други деловни книги, неовластено стекнување контакти и врски.
  • Поткуп – давање или ветување на подароци, имотни или други придобивки со цел да се добие предност на пазарот.

Фото: Freepik