Увозот на енергенти во ЕУ продолжува да опаѓа

18

Увозот на енергенти во Европската унија (ЕУ) во четвртиот квартал од 2023 година изнесува 111,3 милијарди евра, што е вкупно 187,9 милиони тони. Во однос на истиот квартал од 2022 година, увозот е намален и по вредност (-34,2 отсто) и по нето маса (-11,7 отсто).
Споредено со 2023 година со 2022 година, вредноста на увезените енергетски производи е помала за 35 отсто, а количината е намалена за 9,4 отсто. Промената на монетарната вредност на увозот во голема мера е условена од падот на цените.

Во 2023 година вредноста на увезениот природен гас е помала за 52,2 отсто во однос на 2022 година, додека обемниот увоз е помал за 16,1 отсто.

Падот на цената на природниот гас уследи по скокот во 2022 година кога вредноста се зголеми за 200,4 отсто (со намалување на увозниот обем од 0,7 отсто.

Намалувањето на количината треба да се гледа како последица на планот на земјите од ЕУ кои се обврзаа да ја намалат потрошувачката на гас за најмалку 15 проценти. Тој план првично го опфаќаше периодот од 1 август 2022 година до 31 март 2023 година, но беше продолжен до 31 март 2024 година.

Падот на цената на нафтата доведе до тоа дека вредноста на нивниот увоз во 2023 година е намалена за 17,2 отсто, додека квантитативниот пад на увезените нафтени масла изнесува 2,8 отсто.

Цените на нафтените масла бележат раст и во 2022 година, кога во ЕУ е увезена 71,2 отсто повеќе вредност, со 7,7 отсто повеќе квантитативно зголемување во однос на 2021 година.

Најголем дел од нафтените масла увезени од ЕУ во четвртиот квартал од 2023 година потекнуваат од Соединетите Американски Држави (17 отсто), потоа од Норвешка (13,1 отсто) и Казахстан (9,2 отсто).

Повеќе од половина од природниот гас во гасовита состојба доаѓа од Норвешка (53,4 проценти), по што следат Алжир (15,9 проценти) и Русија (12,7 проценти).

САД обезбедија речиси половина од увезениот течен природен гас (49,4 отсто), додека Русија обезбеди 13 отсто, а Алжир 11,1 отсто.