Зголемен промет во трговија на мало во јануари

58

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во јануари 2021 година, во споредба со јануари 2020 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 4,8%, а реално за 1,8%), Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 10,6%, а реално за 10,2%) и Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 7,6%, а реално за 5,9%).

Намалување на прометот е забележано во групата: Трговија на мало со автомобилски горива (номинално за 28,5%, а реално за 16,9%).

Фото: Pexels