Зголемени и извозот и увозот – Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија

98

Според дефинитивните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во периодот јануари – декември 2022 година, изнесува 511 540.8 милиони денари и бележи пораст од 19.1 % во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока, во периодот јануари – декември 2022 година, изнесува 747 537.6 милиони денари, што е за 25.7 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари – декември 2022 година, изнесува 235 996.8 милиони денари.

Покриеноста на увозот со извоз, во периодот јануари – декември 2022 година, изнесува 68.4%.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и други катализатори на носачи. Во увозот најмногу се застапени нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав, електричната енергија и благородни метали во колоидна состојба; соединенија, органски или неоргански, од благородни метали, хемиски дефинирани или недефинирани; амалгами од благородни метали.

Во периодот јануари – декември 2022 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Северна Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија.