ДЗС: Над четири милијарди денари трошоци за заштита на животната средина

0

Според податоците на Државниот завод за статистика, вредноста на трошоците за заштита на животната средина во 2015 година изнесува 4.454.830.000 денари. Учеството на трошоците за заштита на животната средина во БДП во 2015 изнесува 1,06%.

Вкупните трошоци за заштита на животната средина, според еколошката намена, се распределени како што следува: најголемо е учеството на трошоците за постапување со отпад (52,8%), потоа учеството на трошоците за заштита на воздухот (13,8%) и трошоците за циркулациски системи за снабдување со вода (11,9%).

Трошоците за заштита на животната средина се состојат од две компоненти: инвестиции во средства за заштита на животната средина и трошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина. Учеството на инвестициите во вкупните трошоци за заштита на животната средина изнесува 37,9%, а учеството на трошоците за одржување во вкупните трошоци за заштита на животната средина изнесува 62,1%.

Од вкупните трошоци за заштита на животната средина, најмногу трошоци се направени во индустријата и специјализираните производители, 3.861.895.000 денари, односно 86,7%. Од направените трошоци за заштита на животната средина во индустријата и специјализираните производители, 32,3% се наменети за инвестиции, а 67,7% се за одржување на средствата.

Од вкупните плаќања и надоместоци за извршени услуги за заштита на животната средина, најголемо е учеството на платените надоместоци за постапување со отпад, 85%.