ДЗС: Вкупна потрошувачка по видови енергенти во Македонија за јуни 2014

2

Според податоците на Државниот завод за статистика, во јуни 2014 година, во Република Македонија, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 585.582 МWh електрична енергија, 2.984 мил. nm3 природен гас, 385.998 тони јаглен и 62.321 тони нафтени продукти.
Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува со 56,7% во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 94,9% од вкупната потрошувачка на јаглени се употребени за производство на електрична енергија.