Индекс на цените во земјоделството во јуни

4

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во јуни 2015 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е намален за 5,9%, а кај аутпутот намалувањето изнесува 2%.

Во јуни 2015 година, во споредба со јуни 2014 година, индексот на цените на инпут 1 (тековно потрошени средства во земјоделството) изнесува 93,7, а индексот на цените на инпут 2 (средства наменети за инвестиции во земјоделството) изнесува 101,2.

Во делот аутпут, во јуни 2015 година, во споредба со јуни 2014 година, индексот на цените на растителното производство изнесува 98,2, а индексот на цените на добиточното производство изнесува 97,7.