Котација на државни обврзници

14

Согласно Барањето од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 09.04.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација на Македонска берза ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

Вид на хв: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 2.133.000.000,00 МКД
Број на издадени хв: 213.300
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 01.04.2021
Датум на достасување: 01.04.2028
Каматна стапка: 1,625%
Шифра на тргување: M010428
ИСИН: MKMINF20GV92

Вид на хв: државни обврзници со евро клаузула
Вредност на емисијата: 4.074.580.000,00 МКД
Број на издадени хв: 407.458
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 01.04.2021
Датум на достасување: 01.04.2028
Каматна стапка: 1,625%
Шифра на тргување: M010428D
ИСИН: MKMINF20GW00