Пораст на индикаторот на доверба во градежништвото во третото тримесечје

2

Според оценката на раководителите на деловните субјекти од областа на градежништвото, индикаторот на доверба во третото тримесечје од 2015 година е зголемен за 0,3 процентни поени во однос на претходното тримесечје, а за 1,8 процентни поени е зголемен во однос на истото тримесечје од 2014 година, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Очекувањата за вкупните порачки (договори) за градежни работи и очекувањата за бројот на вработени се дека ќе се зголемат во наредните три месеци.

Оценката за економската состојба во третото тримесечје од 2015 е поповолна во однос на претходното тримесечје, а поповолна и во однос на третото тримесечје од 2014 година. Оценката за финансиската состојба и оценката за сегашната состојба со порачки (договори) е поповолнa во споредба со претходното тримесечје.

Во наредниот период се очекува продажните цени да се зголемат, a бројната состојба и квалитетот на механизацијата и опремата во третото тримесечје од 2015 година се над нормалата.

Најголемо влијание на ограничувањето за подобрување на тековната градежна активност имаат следните фактори: зголемените трошоци за материјали со 20,3%, зголемените финансиски трошоци (камати) со 20%, недостигот на обучен кадар со 14,6% и зголемените трошоци за труд со 14,3%.