Светска банка бара интеграција

15

Светска банка смета дека премногу работници од источна Европа и фирми се ангажирани во “сивата економија”, бизнис и работа во неоданочен и нерегулиран пазар за стоки. На тоа влијае кризата на еврото, стареењето на населението и работната сила, намалување на простророт за сирење  на економиите на источна Европа, со што работниците и фирмите од сивата економија се од клучно значење за долгорочниот економски раст во источна Европа.
Светската банка смета дека интегрирањето на неформални економии во земјите од источна Европа со формалниот сектор е од клучно значење за благосостојбата на домаќинствата, раст на фирмите, како и напредокот на општеството.

“Владите на новите земји-членки во Источна Европа едноставно не можат да си дозволат голема сива економија, ниту на краток рок поради фискална загриженост, ниту на долг рок ќе се намали работната сила”, изјави виш советник Катарина Матернова во Светска банка. Таа смета дека владите во источна Европа  треба да им овозможи на фирмите да работат конкурентно во формалниот сектор, да обезбедат доволно заштита за работниците и нивните семејства и да се зголеми даночната основа на економијата.
Труман Пакар смета дека неформалната економија создава проблеми на три нивоа.

“На ниво на домаќинство, работници, сопственици на бизнис и нивните семејства, бидејки не може правилно Светска банка да бара интеграција управуваат со нивните приходи и ризици, бидејќи тие немаат соодветен пристап до социјално осигурување. На ниво на  фирма, неформалните компании се ограничени во нивниот раст поради недостаток на пристап до кредити заштита на сопственост и формални компании се преоптоварени со даноци. На општествено ниво, неформалниот сектор го еродира финансирањето на јавните добра и услуги, со што инхибиција на капацитетот на владата да обезбеди соодветно образование и здравствена заштита услуги и добро функционирање на инфраструктурата “, вели Пакар.