УЈП: Продолжено ослободувањето од плаќање персонален данок на доход за капитална добивка од продажба на акции

33

ujp

Управата за јавни приходи ги информира сите даночни обврзници за Законот за изменување на Законот за персонален данок на доход.

Според тоа, се продолжува ослободувањето од плаќање на персонален данок на доход за капитална добивка остварена со продажба на хартии од вредност, односно капитална добивка остварена со продажба на хартии од вредност до 31.12.2018 година.