Дел од добивката на Стопанска банка а.д. Битола за покривање загуба, остатокот за резерви

28

stopanska-banka-bitola

Стопанска банка а.д. Битола донесе одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по годишна сметка за 2014 година.

Според одлуката, добивката од 159.731.305 денари се распоредува на два начина: 124.857.051 денари за покривање на загубата од минатите години и 34.874.254 денари се распоредува во законски резерви.