Хотели Метропол во 2014 година работеа со добивка од 31,9 милиони денари

2

hotel metropol

Хотели Метропол од Охрид во билансот на успех прикажа добивка од 31.907.000 денари за период од 01.01 до 31.12 2014 година.

Во текот на 2013 година, компанијата евидентираше добивка во висина од 32.440.000 денари.

Вкупните приходи од продажба на компанијата се во висина од 154.336.000 денари, додека една година претходно тие беа на ниво од 149.977.000 денари.

“Приходите од работењето изнесуваат 159.686.000 денари и покажуваат пораст од 6% во однос на приходите во 2013 година. Расходите од работењето во износ од 124.696.000 денари бележат раст од 5% во однос на расходите во 2013 година. Најголемо учество во вкупните расходи со 39% имаат трошоците за суровини и материјали во износ од 48.716.000 денари, кои бележат пораст од 3%“, стои во Образложението на финансиските резултати објавено на Македонска берза.