Каков отпад најмногу се рециклира во земјава?

17

Во 2018 година вкупно се третирани 1.142.000 тони отпад. Количеството на рециклиран отпад изнесува 524.000 тони. Според видовите отпад што е рециклиран, најголемо е количеството на отпад од категоријата Отпадоци од железен метал, необоени метали, Отпадоци од хартија и картон и Отпадоци од пластика.

Од создадениот отпад, 1.145 тони се складиран отпад.

Инаку, секторите со економска активност во земјава во 2018 година создале 1.143.000 тони отпад. Од вкупното количество создаден отпад, 98,21% се неопасен отпад и 1,79% се опасен отпад. Најмногу отпад е создаден во секторот Преработувачка индустрија – 531.000 тони (46,54%).

Фото: Pixabay