Осигурување

Употребата на проценка на оштетување на видео не бара дополнително преземање на апликации или мемориски оптоварувања, а мобилниот уред - телефон или таблет и добра интернет, врска се доволни за негово користење.
Оваа осигурителна компанија потврди колку е важно надежните спортисти да добиваат поддршка од страна на големите компании.
Со премија 100 милиони евра во првите девет месеци од оваа година и профит пред оданочување од 7,1 милиони евра, Винер осигурување (VIG) ќе ги подобри перформансите на пазарот на осигурување во Хрватска.
Allianz Хрватска стартуваше нова веб-апликација Онлајн статус на оштетување со цел да им олесни на своите корисници
Целата постапка е спроведена токму поради заштита на клиентите и поради прекршување на прописите од страна на осигурителната компанија.
Осигурувањето е економска категорија којашто потекнува од потребата имотот, добрата, животот и здравјето на луѓето да бидат осигурани.
За да им се помогне на македонските трговски друштва кои продаваат на отворено, македонските банки вршат осигурување на побарувањата на краток рок од комерцијални и политички ризици.
Сега се очекува од новото раководство повторно да распише нови повици за застапник во осигурувањето зошто очигледно пазарот има потреба од истите.
Крсте Шајноски докторирал на Економскиот институт во Скопје на тема Потреба и можности за унапредување на пазарот на долгорочни хартии од вредност во финансирањето на развојот на Република Македонија.
Рекордот за осигурување го држи АД Електрани на Македонија - Скопје.
Insurance Europe ја објави публикацијата Измамата во осигурувањето не е кривично дело без жртва, каде детално ги презентира и анализира мерките на осигурителните чинители во борбата против измамите во осигурувањето
ИТ професионалците не се загрижени само за сè покомплексната околина на закани, туку и со природните ресурси и несоодветната обука и недостаток на таленти и ресурси.
Оваа ИТ алатка ги исполнува највисоките европски и светски стандарди за заштита и со превенција овозможува систематско известување, анализа на злоупотреба и со тоа стратешко управување со потенцијални измами и штети.
Предмет на осигурување е законската одговорност на осигуреникот за штета настаната со смрт, повреда на телото или здравјето, како и оштетување или уништување на ствари на трето лице.
Патувањето во странство со автомобил, било да е одмор или краток престој, понекогаш може да ви донесе непријатност доколку автомобилот биде дел од сообраќајна незгода.
Во Германија веќе 18 години има специјални осигурувања против тероризам.
Кога станува збор за патничкото осигурување, примерок од истото може да биде испратено по електронски пат.
Зелените карти се фактички продолжение на осигурувањето од автомобилска одговорност за евентуални штети кои ќе се причинат на трети лица со управување на моторните возила при патување во странство.
Членовите на семејството стекнуваат право на семејна пензија по исполнување на општи и посебни услови.
Тарифата на премии за осигурување од опасност од провална кражба и разбојништво има пет тарифни групи и со секоја од нив се осигурува определен предмет на осигурување.
Во кодот на Хамураби напишан околу 1754 година п.н.е. стои дека доколку трговец е нападнат на територијата на Вавилон, власта ќе се погрижи да му ги надомести трошоците.
Фондот врши уплата на средствата за лекување во странство на странската здравствена установа за осигуреното лице кое е упатено со решение од Фондот, по закажан термин на лекување во странската здравствена установа. 
Во категоријата неживот во првите девет месеци од 2019 година полисирани се вкупно 810 милиони евра.