Котација на државни обврзници вредни 900 милиони денари

19

По поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 31.07.2019 година, на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација и ќе започне тргувањето со државни обврзници со вкупна номинална вредност од 900.010.000 денари.

Обврзниците се издадени во денари, со годишна исплата на камата, додека главнината се исплаќа на денот на достасувањето.