Kuehne + Nagel го продолжува својот раст

30

Во првиот квартал од 2019 година Kuehne + Nagel повторно го зголеми нето-обртот, бруто-добивката и EBIT. Во поморскиот сообраќај заработката пред камати и даноци (EBIT) значително се прошири, а во оперативните резултати на копното забележа значително зголемување. Намалувањето на обемот во воздушниот сообраќај во голема мера беше неутрализирано со активно управување со трошоците.

Имплементација МСФИ 16 наеми

Благодарение на имплементацијата на МСФИ 16 наеми, добивката пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (EBITDA) на групацијата се зголеми за 103,6 милиони евра, а EBIT за 2,6 милиони евра во првото тримесејче од годинава.Немаше материјално влијание врз заработката пред оданочување.

Морски сообраќај

Во морнарицата, Kuehne + Nagel продолжи да ја зајакнува својата позиција како лидер на глобалниот пазар со раст од 6,2% во обемот на тргувањето.Групацијата изврши транспорт на 1,146 милиони стандардни контејнери(TEU) во своите мрежи – речиси 70.000 единици повеќе отколку во претходната година.Увозот од северноамерикански и европски пазари во Азија падна малку во првиот квартал (-2-3%), како резултат на ограничувањата за увоз на рециклирани материјали и земјоделски производи. Kuehne + Nagel, сепак, успеа да постигне двоцифрено зголемување на азискиот извоз во Северна Америка и Европа. EBIT достигна 98,3 милиони евра.

Воздушен сообраќај

По значителното зголемување на тонажата во претходните години, во првиот квартал од 2019 година обемот на воздушниот транспорт падна малку за 3,1% на 409.000 тони, во услови на опаѓање на пазарот. Деловната единица се разви речиси во согласност со целокупниот воздушен пазар, кој се намали за 2 -3%. На почетокот на годината групацијата ги вклучи деловните операции на Quick International Courier – водечки снабдувач на транспортни и логистички решенија за фармацевтски, здравствени и авионски индустрии, што придонесе за значително зголемување на бруто-маржата.. EBIT достигна 70,2 милиони евра што беше речиси во согласност со многу високото ниво од претходната година.

Копнен транспорт

Копнените бизниси го продолжија својот раст со нето промет од 6% и бруто добивка од 8% во првиот квартал. За овој резултат особено придонесоа интермодалниот транспорт во САД и транспортните мрежи во Европа. Kuehne + Nagel понатаму ги развива своите компетенции на копното, со дигитални платформи и со проширување на европската флота на фармацевтски приколки.

Договорна логистика

Во првиот квартал од 2019 година Кuehne + Nagel продолжи да го преструктуира своето логистичко  портфолио и активното управување со трошоците.Нето прометот порасна за 6,3%, додека бруто-добивката е зголемена за 4,9% Имплементацијата на новиот глобален систем за управување со складишниот простор којшто започна минатата година, продолжи и во првиот квартал од 2019 година. EBIT беше намален од нивото од претходната година на 22,8 милиони евра.