Ланската добивка на РЖ Услуги ќе ја покрива загубата од претходните години

3

Одборот на директор на РЖ Услуги донесе предлог одлука за распоредување на добивката за деловната 2017 година.

“РЖ Услуги АД Скоје ја заврши деловната 2017 година со добивка од 1.689.707 денари. Добивката се распоредува за покривање на загубата од минатите години“, стои во предлог одлуката.