Намален бројот на превезени патници со автобуси

10

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупниот број превезени патници во патничкиот патен превоз изнесува 20.796.000 во четвртото тримесечје од 2019 година и во однос на истиот период од претходната година е намален за 3,5%. Според видот на превозот, бројот на превезени патници во градскиот превоз е зголемен за 1,7%, додека во приградскиот превоз е намален за 5,3%, во меѓуградскиот превоз за 24,2%, а во меѓународниот превоз за 24,5%.

Во четвртото тримесечје од 2019 година, во однос на истиот период од 2018 година, вкупниот број патнички километри во патниот патнички превоз е намален за 13,2%. Според видот на превозот, бројот на патничките километри во градскиот превоз е зголемен за 1,1%, додека во приградскиот превоз е намален за 3,4%, во меѓуградскиот превоз за 23,3%, а во меѓународниот превоз намалувањето изнесува 21,9%.

Фото: Pexels