Пораст на индустриското производство во август

3

Индустриското производство во август оваа година, во споредба со истиот период лани, е зголемено за 5,2%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Гледано по сектори, индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен во август 2016 година, во однос на август 2015 година, бележи опаѓање од 10,5%, во секторот Преработувачка индустрија бележи пораст од 8,4%, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пораст од 0,9%.

Зголемувањето во секторот Преработувачка индустрија е резултат, пред сѐ, на зголеменото производство во следните оддели: Производство на прехранбени производи, Производство на текстил, Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати, Производство на производи од гума и производи од пластични маси, Производство на други неметални минерални производи, Производство на електрична опрема, Производство на машини и уреди, неспоменати на друго место, Производство на моторни возила, приколки и полуприколки и Производство на мебел.

Според главните индустриски групи, производството во август 2016 година, во однос на август 2015 година, бележи пораст кај Интермедијарни производи, освен енергија за 1%, Капитални производи за 60,8% и Трајни производи за широка потрошувачка за 69,9%, додека опаѓање бележи кај Енергија за 2,3% и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 11,6%.

Индустриското производство во периодот јануари – август 2016 година, во однос на периодот јануари – август 2015 година, е зголемено за 5,5%.