Потрошувачка по енергенти во јануари

7

Според податоците на Државниот завод за статистика, во јануари 2021 година, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 872.848 МWh електрична енергија, 47.500 мил. нм3 природен гас, 343.627 тони јаглен и 89 176 тони нафтени продукти.

Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува со 65,7% во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 96,2% од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија.

Фото: Pexels