Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

23
Комисијата за берзански индекс на Македонската берза за берзански индекс направи редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ.
Согласно Методологијата за пресметување на индексот МБИ10, Комисијата за берзански индекс определи дека елементи на индексот МБИ10 ќе бидат обичните акции издадени од: Комерцијална банка АД Скопје, Гранит АД Скопје, Алкалоид АД Скопје, Стопанска банка АД Битола, Макпетрол АД Скопје, Македонијатурист АД Скопје, Реплек АД Скопје, Македонски Телеком АД Скопје, НЛБ Тутунска банка АД Скопје и Скопски Пазар АД Скопје.
Согласно Методологијата за пресметување на Индексот на обврзници на Македонската Берза ОМБ, Комисијата за берзански индекс определи дека следните обврзници ќе бидат елементи на ОМБ: Обврзниците за денационализација – Петта емисија (RMDEN05), Обврзниците за денационализација – Шеста емисија (RMDEN06), Обврзниците за денационализација – Седма емисија (RMDEN07), Обврзниците за денационализација – Осма емисија (RMDEN08), Обврзниците за денационализација – Деветта емисија (RMDEN09), Обврзниците за денационализација – Десетта емисија (RMDEN10), Обврзниците за денационализација – Единаесетта емисија (RMDEN11), Обврзниците за денационализација – Дванаесетта емисија (RMDEN12) и Обврзниците за денационализација – Тринаесетта емисија (RMDEN13).
Датум на имплементација на извршената ревизија, односно датумот од кој ќе отпочне да се пресметуваат индексите по новиот состав е 30.12.2014 година.
Следната редовна ревизија на индексите е на 15.06.2015 година.