На продажба 28 парцели со градежно неизградено земјиште

5

Министерството за транспорт и врски распиша објави за продажба на 28 парцели со градежно неизградено земјиште за повеќе намени, лоцирани во Орешани, во  Градско, Дебарца, Дојран и Ѓорче Петров.

На продажба се две парцели за изградба на бензински станици во Орешани и во Градско, четири за винарии во Дебарца и во Дојран, седум за објекти за комерцијални и деловни намени во Орешани и 15 градежни парцели за изградба на објекти за лесна незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта во Орешани и Ѓорче Петров.

Право на учество во јавните наддавања имаат физички лица (државјани на Република Македонија, на држави членки на ЕУ и на ОЕЦД, како и на држави кои не се членки на ЕУ и на ОЕЦД, а под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Македонија) и правни лица (домашно правно лице, правно лице во мешовита сопственост, правно лице основано од странско физичко и правно лице, регистрирани во Централен регистер на Република Македонија, странски правни лица резиденти на држави членки на европската унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на европската унија и на ОЕЦД, а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија).