Потрошувачка по енергенти во јануари

21

Според податоците на Државниот завод за статистика, во јануари 2020 година, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 865.418 МWh електрична енергија, 40.580 мил. нм3 природен гас, 616.687 тони јаглен и 73.559 тони нафтени продукти.

Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува со 68,5% во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 97,1% од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија.

Фото: Pexels