Продажба на државно земјиште во Гевгелија за изградба на хотелски комплекс

3

По пат на електронско јавно наддавање општина Гевгелија нуди на продажба државно градежно земјиште наменето за изградба на хотелски комплекс.

Градежната парцела е со површина од 16.064 квадратни метри и процент на изграденост 57,84 %. Почетната цена за јавното наддавање изнесува 223 денари за квадратен метар.

Пријави за учество на наддавањето може да се достават најдоцна до 22 следниот месец на интернет-страницата www.gradezno-zemjiste.mk. Јавното наддавање ќе се одржи на 26 август, со почеток во 10 часот, а ќе трае 15 минути.

Право на учество на јавното наддавање имаат физички лица и правни лица – државјани на Република Македонија,државјани на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на ЕУ и на ОЕЦД, а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија и домашни правни лица.

Можност за учество имаат и правно лице во мешовита сопственост, правно лице основано од странско физичко и правно лице, регистрирани во Централен регистер на Република Македонија, странски правни лица резиденти на држави членки на европската унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на европската унија и на ОЕЦД, а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на  Македонија.