Цементарница Усје доби награда за унапредување на човековите права во бизнисот

9

Цементарница Усје АД Скопје доби Награда за посветеност на унапредувањето на човековите права во бизнисот.

Оваа награда се доделува во рамки на проектот Поттикнување на принципите на бизнис и човекови права, финансиран од Делегацијата на Европската Унија во земјава, а спроведуван од невладината и непрофитна организација Конект, во партнерство со Бизнис конфедерацијата и во соработка со Мрежата на Глобалниот договор на Обединетите Нации.

Наградата е признание за позитивните практики на Цементарница Усје во унапредувањето на човековите права во самата компанија и во нејзиното деловно окружување. Проектот оценува дека Цементарница Усје е посветена на почитување на човековите права во сите области на нејзиното делување – кон вработените, партнерите и пошироката заедница.

Покрај другото, се истакнува дека компанијата применува мерки за заштита на животната средина, не само оние предвидени со Закон, туку и дополнителни практики со кои го намалува негативното влијание врз средината, дека користи системи за следење и стандарди за известување во внатрешната и надворешната комуникација, како и механизми на поплаки и надокнадување на штети, доколку некоја од засегнатите страни смета дека ѝ се загрозени човековите права.

Воведувајќи ја оваа награда, која годинава се доделува за прв пат, а ја добија вкупно седум компании, Проектот има за цел да ги истакне позитивните примери и со тоа да ја поттикне и промовира посветеноста на домашните компании за континуирано унапредување на човековите права преку нивните политики, оперативните практики и комуникацијата. Проектот посебно е посветен на мисијата компаниите своите практики да ги усогласуваат со Водечките принципи за бизнис и човекови права на ОН и  со Целите за одржлив развој.

Инаку, Цементарница Усје од 2008-та година, меѓу првите во државава, е потписничка и членка на Глобалниот договор на Обединетите Нации, којшто ја обврзува да ги почитува принципите на општествено одговорно делување во областите на човековите и работничките права, заштитата на животната средина, антикорупциското делување и коропративното управување и лидерство. Компанијата е повеќекратен добитник на национални награди за Најдобра општествена одговорна практика, а последната од овие награди ја доби на почетокот на месецов во категоријата Односи со зедницата за проектот Соработка за поквалитетно образование и кариерни можности.