Евростат ќе го оценува статистичкиот систем на Македонија

3

Експерти на Евростат ќе спроведат партнерско оценување на националниот статистички систем на Македонија. Од денеска до 17-ти месецов ќе се оценува Државниот завод за статистика како координатор на националниот статистички систем и овластените носители вклучени во спроведување статистички истражувања во државата, јавува Миа.

Во фокус на партнерското оценување ќе бидат длабинска анализа и оценка на усогласеноста на статистичкиот систем на Македонија со сите 15 принципи содржани во Кодексот за работа на европската статистика.

Целта е објективно да се оцени напредокот во усогласувањето со Кодексот, да се утврдат областите каде е потребно натамошно зајакнување, да се подобри капацитетот за високо квалитетна статистика. Се очекува да се подобри транспарентноста и кредибилитетот на статистичкиот систем и да се истакнат иновативните практики во европскиот статистички систем.

Евростат вторпат спроведува партнерско оценување на Државниот завод за статистика. Првото поедноставено оценување беше во 2010 година. Оценувањето го вршат експерти – оценувачи, активни или пензионирани статистичари со долгогодишно работно искуство во статистичка институција од ЕУ, и набљудувач од Евростат.