Скок на пазарот на осигурување во Хрватска

8

Според кумулативните бројки на Хрватското биро за осигурување за февруари 2020 година, осигурителните компании наплатија вкупна бруто премија од 264 милиони евра, што претставува раст од 9,68% во текот на 2019 година.

Неживотно осигурување

Во групата за неживотно осигурување, која учествува со 76,64% од вкупната премија, бруто-полисирана премија изнесува 202 милиони евра и е за 10,01% поголема од претходната година. Најчестиот вид осигурување продолжува да биде осигурување од одговорност на моторни возила со бруто премија запишана на 51 милион евра. Бруто премијата наплатена за овој вид осигурување и во овој период забележа зголемување од 13,97% во однос на претходната година. Учеството на овој вид осигурување во вкупната премија е 19,16% и 24,96% во запишаната премија за неживотно осигурување.

Животно осигурување

Бруто полисираната премија за групата на животно осигурување изнесува 62 милиони евра, што претставува раст од 8,61%. Вкупната премија за животно осигурување е 23,26%. Во структурата најголемо учество има класичното осигурување на живот со премија од 46 милиони евра или премија помала од 5,36% во однос на 2019 година, што во групата за животно осигурување учествува со 75,07%, а во вкупната премија со 17,46%. Дополнително осигурување на живот со бруто полисирана премија од речиси 3 милиони евра и учество во вкупната премија од 1,11% и зголемување од 8,62%.

Фото: Hrvatski ured za osiguranje