Идеи за зелен бизнис кои може да донесат голем профит во иднина

445

Сите деловни активности кои директно влијаат на намалувањето на користењето на природните ресурси, кои користат чиста енергија и кои го намалуваат притисокот врз водата, воздухот и земјата, може да се класифицираат како зелени бизниси. Во продолжение е листа на ветувачки идеи за зелен бизнис.

Отстранување на штетни гасови од атмосферата

Покрај потребата за значително забавување на емисиите на стакленички гасови, борбата против брзиот пораст на просечната глобална температура мора да вклучува и отстранување на стакленички гасови од атмосферата. Познато е дека пошумувањето и одржливото земјоделство се многу добри начини за природно отстранување на јаглерод диоксидот. Меѓутоа, поради количината на стакленички гасови што ја емитиравме во последните 100 години, овие природни процеси за жал не се доволни, пишува Manager.ba.

Оценување на влијанието на климатските промени врз јавниот и деловниот сектор

Климатските промени од година во година, побрзо и побрзо, носат нови предизвици за бизнисот и јавниот сектор. Сè почестите поплави, суши, пожари и други слични катастрофи влијаат врз вредноста на имотот на компаниите и нивните клиенти и клиенти.

Од таа причина, работата на иднината дефинитивно лежи во експертите кои ќе можат да ги предвидат потенцијалните штети предизвикани од климатските промени, кои ќе можат да го дефинираат потенцијалното сценарио врз основа на кое ќе се донесат подобри одлуки за идно планирање .

Проценка на влијанието на производите

За да се добие одговор на тоа што значи да се анализира влијанието на производот во текот на целиот животен циклус, потребно е да се постави едноставно прашање – какво е влијанието на дадениот производ на планетата? Користејќи различни производи секој ден, не размислуваме многу за тоа од што се направени. Секоја фаза на производство, како и употребата на самиот производ, влијае на животната средина. Затоа овој тип на проценка е важен, бидејќи на тој начин можеме да донесеме подобра и поодржлива одлука за тоа како да создадеме еколошки производ. 

Еко дизајн

Повеќето од денешните производи имаат релативно краток животен век, по што се акумулира отпад. Поради проблеми со недостаток на ресурси, како и поради загадување и други еколошки проблеми денес, иднината на одржливиот развој ќе зависи од начинот на кој се дизајнирани производите и услугите. Еко дизајнот има одговори за тоа како да се користат материјалите и другите ресурси на паметен начин, овозможувајќи подолг живот, повеќекратна употреба, квалитетно рециклирање и слично. Накратко, овој начин на дизајнирање производи ќе го намали притисокот врз ресурсите, и во најдобар случај, ќе се базира на имитација на природни процеси и чисти извори на енергија.

Иновации во областа на рециклирање на користени материјали

Многу видови материјали (особено пластика) се тешки или речиси невозможни за рециклирање. Покрај тоа, бидејќи производите често се дизајнирани да содржат повеќе видови материјали, многу е тешко ефикасно да се одделат компонентите. Од овие причини, неопходно е да се развијат нови технологии и процеси кои ќе овозможат квалитетно рециклирање.

Фото: Pixabay