Истражување: Универзалната поштенска услуга да биде достапна и во продавници, бензиски пумпи…

28

Добро е и корисно националната Пошта, која е давател на универзалната услуга на поштенскиот пазар, да ги обезбедува услугите не само во нивните деловни простории преку нивниот персонал, туку и преку договорни пошти (приватни продавници, продажни места, трговија, бензински пумпи). Тоа го сметаат 57 % од испитаниците – физички лица опфатени со истражувањето за потребите на корисниците на универзалната улуга, што го спроведе Агенцијата за пошти.

Универзалната услуга е достапна до најкрајниот и најранливиот корисник. Таа опфаќа: прием, пренос, сортирање и дистрибуција на поштенски пратки со тежина до 2 и 10 килограми, препорачани поштенски пратки и пратки со означена вредност, прием, пренос, сортирање и дистрибуција на поштенски пратки за слепи лица и за лица со делумно оштетен вид.

Поштенските единици најмногу ги користат повозрасните лица и потребата за нив е поголема, што е и очекувано од причина што помладата популација користи интернет поволности.

Според истражувањето, кај физичките лица главни причини за незадоволство од поштенските услуги се односот на вработените, според 50 % и застарените процедури исто така според 50%, покажува истражувањето за потребите на корисниците, пренесува МИА.

Според 61 % од испитаниците, потребна е достава на поштенски пратки секој работен ден од понеделник до петок и тоа е искажано од корисници од возрасната група од 25 -34 години. 19% од испитаниците сметаат дека може да има и помалку денови за достава на поштенски пратки, за 57 % е доволно три пати во неделата, а 60% од испитаниците се за достава во понеделник среда и петок. Над 50 % од испитаниците се сложуваат да има достава на поштенски пратки на домашна адреса во сабота.

Истражувањето покажува дека постапката за поднесување рекламација како форма на искажување на незадоволство од обезбедена услуга по различен основ е непозната за дури 77 % од испитаниците. Само 23 % изјавиле дека се запознати со оваа постапка. Една третина, 32 % од испитаниците се подготвени да платат повисока цена за поштенските услуги со цел да се зголеми квалитетот на услугите, додека 56 % не се подготвени да платат повеќе за подобар квалитет.

Седумдесет и три проценти од испитаниците се согласуваат дека поштенските услуги се важна гранка во услови на пандемија, од причина што поштенските услуги се едни од единствените начини на комуникација на луѓето каде е ограничено движењето.

Речиси две третини, односно 60 %, од испитаници користеле поштенски услуги од друг давател на поштенски услуги покрај услугите на давателот на универзалната услуга и тоа во главно испитаници на возраст од 18-54 години. Основна причина за користењето на овие конкурентски компании се брзината на достава 71% и прием на пратките 66 %.

Кај правните лица, пак, 55 % од испитаниците – деловни корисници најчесто користат услуги на подигање или испраќање на препорачана пратка, пратка со означена вредност или пакет, како и прием и подигање на писма, сметки, честитки итн. на адреса на фирмата.

Како основни причини за своето незадоволство ги наведуваат проблемите со доставата дури 91 %, како и застарените процедури 65 %. Други причини за незадоволство се односот на вработените 38 %, локацијата и цените 25 % и краткото работно време 21 %.

Две третини од испитаните деловни корисници, 64 %, изјавуваат дека заради електронската пошта користат помалку поштенски услуги, додека 32% не се согласуваат со овој став. Педесет и два процента од деловните корисници сметаат дека давателот на универзалната услуга треба да го достави писмото до примачот наредниот работен ден (Д+1), 30 % дека треба достават да биде Д+2, 10 % сметаат дека тоа треба да биде Д+3, а само 4 % дека доставата треба да биде Д+4.

Од деловните испитаници 37 % изјавиле дека се запознати со постапката за поднесување на рекламации кај поштенскиот оператор за изгубени, оштетени поштенски пратки и пречекорување на рокот за достава, итн., додека 63% не ја знаат оваа процедура.

Три четвртини, односно 75 %, од деловните корисници користеле поштенски услуги од друг давател на поштенски услуги покрај услугите на давателот на универзалната услуга, додека 35 % не користеле услуга од друг давател. Основна причина од корисниците и на други даватели на поштенски услуги, за користењето на другите компании, е нивната брзина на достава 79% и брзината на приемот 69%.

Во однос на подготвеноста да се плати повисока цена за зголемен квалитет на поштенските услуги, 40 % од деловните испитаници се подготвени да платат повеќе, 45 % не би платиле повеќе, а 15 % се неодлучни т.е. не знаат.

Како што стои во истражувањето, во периодот на пандемијата на Ковид 19, 39 % од деловните испитаници сеуште добиваат сметки по пошта, 28 % започнале да добиваат електронски сметки, а 33 % ги користат електронските сметки и пред почетокот на пандемијата. Шеесет и еден процент од деловните испитаници изјавиле дека немаат зголемена onilne нарачка на пратки, додека 39 % ја зголемиле online нарачката на пратки во периодот на пандемијата на Ковид 19.

Истражувањето опфати физички корисници од урбани, рурални и тешко достапни населени места, како и правни лица од мали, средни и големи претпријатија. Истражувањето е спроведено во сооднос 70 : 30 во корист на бизнис корисниците, а се испитани вкупно 600 лица (физички и правни). Репрезентативноста на испитаниците правни лица е обезбедена според најновите податоци на активни деловни субјекти за 2019 година по дејност од Државниот завод за статистика.

Фото: Pixabay