Извозот зголемен за 15.1, увозот за 27.3 отсто, трговскиот дефицит 1,3 милијарди евра

25

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во периодот јануари – април годинава, изнесува 2 622 000 000 евра и бележи пораст од 15.1 % во однос на истиот период лани, соопшти Државниот завод за статистика.

Вредноста на увeзената стока, во истиот период, е 3 922 662 000 евра, што е за 27.3 % повеќе во споредба со претходната година.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари – април 2022 година, изнесува 1 300 662 000 евра. Покриеноста на увозот со извоз, во периодот јануари – април 2022, изнесува 66.8 %.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, фероникелот и деловите на седишта. Во увозот најмногу се застапени нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали, освен сурови, другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав, електричната енергија и благородни метали во колоидна состојба; соединенија, органски или неоргански, од благородни метали, хемиски дефинирани или недефинирани; амалгами од благородни метали.

Во периодот јануари – април 2022 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Северна Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Бугарија и Србија