Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

18

Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ  се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO2 и NOx), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

Производството запира доколку филтрите не работат

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

Цементарница УСЈЕ  не влијае врз зголемување на присуството на PM10 честички во воздухот

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM10 честички)  во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата

Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина

Легенда:

ИСДВ – измерена средно-дневна вредност

ГВЕ – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

* Поради ремонтни активности Ротирна печка 4 не работи од 10.01.2021. Се очекува печката да не работи до втората недела од февруари 2021 година.

Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа

Цементарница УСЈЕ  поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото денонокие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.