Од државните институции, граѓаните најзадоволни од Централниот регистар

2

Според добиените резултати од спроведената анкета оваа година, граѓаните најмногу се задоволни од севкупната работа на Централниот Регистар, која беше оценета со највисоката оценка 5, од 51% од испитаниците, а најниска средна оценка имаат Министерството за внатрешни работи (3,63) и Центрите за социјални работи (3,68).

Од трите општини кои беа оценувани по случаен избор, граѓаните најмногу се задоволни од севкупната работа на општина Прилеп.

Истражувањето е направено врз основа на методологијата Барометар на квалитет на институции која Министерството за информатичко општество и администрација ја спроведува втора година по ред и има за цел воведување на стандардизирано мерење на квалитетот на институциите и нивно рангирање согласно добиените резултати.

Истражувањата беа имплементирани во периодот јуни – јули 2014 година, преку спроведување на: анкета за мерење на задоволството на граѓаните, таен клиент и таен клиент преку телефонски јавувања.

“На прашањето Колку време се чека во институциите, 78,3% од тајните клиенти најмалку време (до 5 минути), чекале во Управата за имотно правни работи, додека пак најмногу се чекало во Катастарот. За односот на вработените во институциите, испитаниците најпозитивно мислење имаат за вработените во Централниот Регистар, за што се изјасниле 68,3%, а најмалку позитивно во Одделението за издавање на лични документи при Министерството за внатрешни работи. Најлесно се добиваат информации за предметот на граѓаните во Централниот регистар, а најтешко во Управата за имотно – правни работи. Граѓаните најмалку се проследуваат од еден шалтер во друг во Централниот регистар, а најмногу во Центрите за социјални работи. Едношалтерскиот систем најмалку се почитува во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и општините“, рече министерот за информатичко општество и администрација, Иво Ивановски.

На прашањето “Во споредба со претходно, како би ја оцениле работата на оваа институција?”, 59,3% од корисниците на услугите на Управата за јавни приходи одговориле со подобро, додека истиот одговор го дале 56% од корисниците на услугите на Централниот Регистар и 51% од корисниците на услугите на Царинската Управа.

Во однос на хигиената во посетените институции, тајните клиенти највисоко го оцениле одржувањето на хигиенските услови во Царинската Управа (61,7%), а најмалку позитивно во Фондот за здравствено осигурување.

Во однос на оценката на пристапноста на институциите за лица со инвалидност, според истражувањето најдобри услови постојат во Царинската Управа, а најнесоодветни во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

Во однос на тајниот клиент преку телефонски јавувања, 100% одговориле дека операторот во Управата за јавни приходи е љубезен, по што следат Управа за имотно правни работи (95,7%), Фондот за здравствено осигурување (95%) итн.

Министерството за информатичко општество и администрација ќе изработи Акциски план за надминување на недостатоците од спроведените истражувања, кој ќе биде усвоен од Владата на Република Македонија, по што ќе бидат предвидени мерки кои ќе мора да ги реализираат институциите.

“Би сакал да ги потсетам граѓаните, дека ниту еден вработен во администрацијата нема право да ги врати од шалтер за добивање на документ од друга државна институција. Како граѓани можат и самите да им наложат на вработените по службена должност да ги обезбеди истите документи и да ги информира за предметот кога ќе биде комплетиран. Доколку службеникот тоа не го направи, може да се пријави во Државниот управен инспекторат или во Министерството за информатичко општество и администрација, по што инспекторите ќе излезат на терен“, додаде Ивановски.