Што е економетрија?

34

eko

Фото: Pixabay

Економетрија е гранка од економската наука што ги поврзува економската теорија, математичката економија и методите на статистичка анализа. Таа се занимава со примена на статистички методи на економските податоци.

Економистите ја користат статистиката за тестирање на своите теории или проекција за некое економско движење во иднина. Има примена во прогноза на важни макроекономски варијабли како што се каматни стапки, инфлација и бруто домашен производ.

Економетријата може да употребува стандардни статистички модели за да ги проучува економските прашања и најчесто тоа го прави преку набљудување, а не преку контролирани експерименти.

Во последните неколку декади економетричарите често ги употребуваат експериментите за да одредат вредноста на контрадикторни заклучоци од истражувања. Тука, контролираните и експериментите по случаен избор може да обезбедат статистички заклучоци што можат да дадат подобра емпириска отколку набљудувачка изведба на изучувањето.