Унапредување на фискалната децентрализација, реформи во јавните финансии и економски развој

10

Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) ќе ги поддржи планираните реформи во насока на унапредување на фискалната децентрализација во земјава и зајакнување на капацитетите на локалните власти, како и градењето на подобар систем на јавни финансии, воопшто. Денеска помеѓу Министерството за финансии, претставувано од министерот за финансии Фатмир Бесими и постојаната претставничка на УНДП во земјава Нарин Сахакјан беше потпишан Меморандум за разбирање, кој предвидува соработка во повеќе области.

Предвидена е поддршка во реформите на јавните финансии и фискалната децентрализација, зајакнување на фискалната автономија и капацитетите за прибирање на приходи на локалната самоуправа, размена на најдобрите практики за фискална децентрализација, спроведување на активности од Акцискиот план за сузбивање на сивата економија и поддршка на развојот и либерализацијата на финансискиот пазар.

“Спроведувањето на реформи за креирање на подобар систем на јавните финансии и фискалната децентрализација се меѓу врвните приоритети на Министерството за финансии. Поддршката од нашите меѓународни партнери преку размена на искуства и стручна поддршка при дизајнирање и спроведување на реформите е од непроценливо значење за процесот и за нас. Со Меморандумот кој го потпишавме денеска се уредува соработката на Министерството за финансии со УНДП, која опфаќа навистина амбициозен план на активности, меѓу кои формирањето на фондовите за изедначување и за успешност кои ќе го подобрат пристапот до финасиии на општините. Исто така, предвидени се активности за сузбивање на сивата економија, како креирање на дигитална платформа, како и активности за зајакнување на капацитетите за спроведување на новиот Закон за буџети, особено во делот на Фискалниот совет“, посочи министерот за финансии, Фатмир Бесими.

Постојаната претставничка на УНДП Сахакјан посочи дека УНДП ќе го поддржи процесот на унапредување на фискалната децентрализација преку советодавна помош и пилот механизми за финансирање на јавни услуги на локално ниво.

“Денес ја реафирмиравме нашата заедничка заложба со Министерството за финансии да го забрзаме напредокот кон Целите за одржлив развој преку спроведување на респонзивни и инклузивни политики, зголемување на отчетноста на јавните институции и забрзување на реформите во управувањето со јавните финансии и фискалната децентрализација. Зголемувањето на моќта на заедниците преку фискалното јакнење на локалните власти и целиот поднационален систем на владино финансирање се интегрални делови од политиките и стратегиите кои се потребни за достигнување на Целите за одржлив развој. Затоа, УНДП ќе го поддржи развојот на законската рамка за фискална децентрализација преку советодавна помош и пилотирање на механизми за финансирање на јавни услуги на локално ниво“, рече Нарин Сахакјан, постојана претставничка на УНДП во земјава.

Планот за соработка на Министерството за финансии со УНДП се состои од 13 активности од кои најголем дел се посветени на заложбата за унапредување на фискалната децентрализација. Меѓу активностите, се и формирањето на Фонд за изедначување и Фонд за успешност за општините кои ќе го подобрат пристапот до финансии за општините кои се залагаат за јакнење на капацитетите за наплата на локални давачки. Предвидено е утврдување на индикатори за следење на фискалната децентрализација, зголемување на ефикасноста при наплата на локалните даноци, подобрување на ефективноста и профитабилноста на јавните претпријатија во општините, како и зголемување на транспарентноста и отченоста на општините.

Исто така, предвидени се и активности во однос на утврдување на вредноста на меѓународни трансфери на правните лица за даночни цели (трансферни цени), електронска размена на информации за даночни цели, активности за сузбивање на сива економија, зголемување на капацитетите на Министерството за финансии за спроведување на новиот Закон за буџети по неговото донесување и воспоставување на оддел Вредност за парите, којшто ќе го мери импактот на инвестициите врз економијата и нејзиниот развој.

Од двете страни беше посочено дека градењето на подобар систем на јавни финансии, преку спроведување на реформи во повеќе области, ќе придонесе до забрзан економски развој, што пак ќе придонесе за креирање на подобри услови за живот и раст на стандардот на граѓаните.