Издадена кованата пара за колекционерски цели – Мајка Тереза

21

WebBuilder_av_Majka_Tereza

Народната банка на Република Македонија ја издаде кованата пара за колекционерски цели – Мајка Тереза.

На аверсот, во централниот дел на монетата е претставен грбот на Република Македонија и натписот 2016. Околу монетата, по должината на периметарот, се прикажани натписите на македонски јазик: Република Македонија и 100 денари.

На реверсот, во централниот дел на монетата е прикажан портрет на Мајка Тереза. На левата страна, во заднината, се прикажани украси во форма на крстови и срца. Во долниот дел од левата страна е претставен цвет од повитот Мајка Тереза, одгледуван од страна на  Стефан Франчак, полски језуитски монах. На десната страна се прикажани датумите 1910 ‒ 1997 (годините на раѓање и на умирање на Мајка Тереза) и 2016 (годината на нејзината канонизација). Исто така, прикажано е латинското име Sancta Teresia de Calcutta (света Тереза од Калкута), како и името на Мајка Тереза, на македонски и на албански јазик.

Оваа кована пара е изработена од сребро Ag925, со тежина на среброто од 28,28 г, чистота на среброто од 26,16 г и во кружна форма со димензија 38,61 мм.

Цената на кованата пара Мајка Тереза изнесува 3.500 денари.

Народната банка ја издава оваа кована пара по повод прогласувањето на Мајка Тереза за светица предвидено за септември оваа година.

Кованите пари за колекционерски цели издадени од Народната банка се законско средство за плаќање во Република Македонија.