Котација на државни обврзници

19

Македонска берза информира дека согласно поднесено Барање од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 01.07.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

1)
Вид на хартија од вредност: државни обврзници со девизна клаузула
Вредност на емисијата: 557.280.000 денари
Број на издадени хв: 55.728
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 денари
Датум на издавање: 17.06.2021
Датум на достасување: 17.06.2036
Каматна стапка: 2,20%
Шифра на тргување: M170636D
ИСИН: MKMINF20GW59
2)
Вид на хартија од вредност: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 598.200.000 денари
Број на издадени хв: 59.820
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 денари
Датум на издавање: 17.06.2021
Датум на достасување: 17.06.2036
Каматна стапка: 2,50%
Шифра на тргување: M170636
ИСИН: MKMINF20GW42