Што е рабат?

510

Рабат претставува намалување на продажната цена на одреден производ или услуга, што продавачот му го одобрува на купувачот. Како причина за одобрување на рабат може да биде количината што ја зема купувачот или задоволува одредени услови за да добие пониска цена.

Рабатот е алатка со којашто производителот или дистрибутерот на производите би сакал да привлече клиенти или е одраз на доверба со деловниот партнер со којшто има долгогодишна соработка.

Постојат повеќе видови на рабат што продавачот може да им ги одобри на купувачите. Може да биде постојан или променлив, во зависност од тоа дали производителот сака да стимулира поголем обем на продажба. Исто така, рабатот може да биде детерминиран и од рокот на плаќање. На пример, купувачот може да добие повисока стапка на рабат, доколку рокот на исплаќање на обврските е пократок, а пониска стапка ако рокот на достасување на обврските е подолг.

Постои и сезонски и вонсезонски рабат, во зависност од тоа дали продажбата на артикли има сезонски карактер.

Фото: Pixabay