Трговски дефицит од 775.432.000 долари од јануари до мај годинава

4

Трговскиот дефицит, во период од јануари до мај оваа година, изнесува 775.432.000 долари, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари – мај 2015 година, изнесува 1.751.496.000 долари, а на увозот 2.526.927.000 долари. Покриеноста на увозот со извоз е 69,3%.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, фероникелот, сетови на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, производите од железо и челик (валани производи) и облеката. Во увозот најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), електричната енергија и другите метали од платинската група и нивните легури, необработени или во облик на прав.

Во периодот јануари – мај 2015 година, најголемо учество во извозот на стоки имаат земјите-членки на
ЕУ28 (76,9%) и земјите од Западен Балкан (11,5%), а во увозот на стоки најголемо учество имаат земјите членки на ЕУ28 (63,3%) и Останати земји, на друго место неспомнати (12%). Според вкупниот обем на надворешно трговската размена, Република Македонија најмногу тргува со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија (50,8% од вкупната надворешно-трговска размена се врши со овие пет земји).