Загубата на РЖ Институт ќе се покрива од акумулираната добивка

3

rz-institut-portfolio

РЖ Институт донесе предлог одлука за покривање на загубата по годишна сметка и финансиските извештаи за 2016 година.

“Остварената нето загуба во износ од 16.140.681 денари, остварена во 2016 година, се покрива во целост од акумулираната добивка“, стои во предлог одлуката.