Загубата на Велес Табак ќе се покрива од акумулираната добивка и резервите

30

denari 1

Компанијата за обработка на тутун, Велес Табак, донесе одлука за покривање на загубата.

“Искажаната загуба на Велес Табак по годишната сметка за 2015 година во износ од 8.816.589 денари се покрива: 3.337.364 денари од акумулираната добивка, 578.966 денари од средства за општа резерва и 4.900.259 денари од средства за ревалоризациони резерви“, стои во одлуката објавена на Македонска берза.