Извозот намален за 22,3%, а увозот со пад од 18,1% во првите шест месеци

19

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во периодот јануари ‒ јуни 2020 година, изнесува 2.450.294.000 евра и бележи пад од 22,3% во однос на истиот период од претходната година, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 3.345.444.000 евра, што е за 18,1% помалку во споредба со истиот период од претходната година.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари ‒ јуни 2020 година, изнесува 895.150.000 евра. Покриеноста на увозот со извоз, во периодот јануари ‒ јуни 2020 година, изнесува 73,2%.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот e најголемо учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта и моторните возила за превоз на 10 или повеќе лица, вклучувајќи го и возачот, со мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел). Во увозот се најмногу застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), плоснатоваланите производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени и другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав.

Во периодот јануари ‒ јуни 2020 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Северна Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Бугарија.

Фото: Freepik