Јака 80 Радовиш со загуба од 5,3 милиони денари во 2014 година

3

jaka 80 radovis

Акционерското друштво Јака 80 Радовиш во период од први јануари со 31-ви декември оствари загуба од 5.325.000 денари, покажува билансот на успех објавен на Македонска берза.

Загуба од 44.708.000 денари прикажа Јака 80 Радовиш во билансот на успех во 2013 година.

Вкупните приходи од продажба во 2014 година се на ниво од 80.415.000 денари, од кои на домашен пазар отпаѓаат 46.214.000 денари, додека остатокот од 34.214.000 денари е остварен на странски пазари.