Југоисточниот регион со најголем удел во креирање бруто додадена вредност во земјоделието

8

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2018 година, во креирањето на бруто додадената вредност во земјоделството, најголемо учество има Југоисточниот регион со 27,5%, потоа Пелагонискиот со 25%, додека најмало учество има Југозападниот регион со 3%.

Во создавањето на вредноста на растителното производство, најголемо учество има Југоисточниот регион со 32,7%, додека во создавањето на вредноста на добиточното производство, најголемо учество има Пелагонискиот регион со 21,4%.

Фото: Pexels