Над 95% од потрошениот јаглен употребен за производство на струја

7

Бруто домашното производство на електрична енергија учествува со 49,6% во бруто домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 95,2% од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија.

Според податоците на Државниот завод за статистика, во април 2021 година, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 687.240 МWh електрична енергија, 11.903 мил. нм3 природен гас, 431.145 тони јаглен и 89.922 тони нафтени продукти.

Фото: Pexels