Нето добивката на Пекабеско ќе се распоредува за инвестиции

3

pekabesko

Акционерското друштво Пекабеско донесе одлука за распоредување на добивката остварена во 2014 година.

Нето добивката во износ од 69.148.027 денари, според одлуката, се распоредува во резерви за инвестиции.

Почнувајќи од 18-ти јуни, акциите на Пекабеско котираат на Официјалниот пазар на Берзата, во подсегментот Задолжителна котација.